CERTIFICATE


Đạt giải thưởng WCA năm 2013.
Có chứng chỉ ISO vào tháng 3 năm 2020.
Có chứng chỉ WRAP vào ngày 27 tháng 4 năm 2020.

certificate

 

certificate

 

certificate